Prawo cywilne
   • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów
   • doradztwo w zakresie wyboru form zabezpieczenia realizacji umów oraz realizacji uprawnień z tytułu zastosowanych zabezpieczeń
   • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
   • reprezentacja Klientów w sporach sądowych
   • reprezentacja Klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
   • reprezentacja Klientów w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności
   • doradztwo w zakresie prawa lokalowego
   • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (w szczególności w sprawach rozwodowych) oraz w sprawach o ubezwłasnowolnienie
   • windykacja należności
   • sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów sklepów internetowych