Prawo oświatowe
   • zakładanie i organizacja placówek niepublicznych (szkół, przedszkoli), w tym pomoc w zakresie wyboru właściwej formy organizacyjnej
   • audyt w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach
   • doradzanie w zakresie zasad organizacji i funkcjonowania, a także procedur obowiązujących w placówkach
   • przygotowywanie wymaganej przez prawo dokumentacji, w tym aktów wewnętrznych, regulaminu szkoły, regulaminu przyjęć do szkoły, regulaminu płatności, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu rady rodziców, regulaminu samorządu uczniowskiego
   • szkolenia i konsultacje z zakresu prawa oświatowego, w tym w szczególności w zakresie obowiązków jakie ciążą na podmiotach prowadzących szkoły niepubliczne
   • udzielanie porad prawnych dla podmiotów prowadzących placówki, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych
   • przygotowywanie i opiniowanie umów, w tym m.in. umów o nauczanie i kształcenie w placówce
   • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych